• Global Youth Initiative

     • Uczniowie z klasy 1c4 wzieli udział w niecodziennym szkoleniu  prowadzonym przez John Maxwell Team – organizację zajmującą się szkoleniem liderów, mówców, coachów i trenerów na całym świecie.

      Dwa razy do roku trenerzy John Maxwell Team organizują na całym świecie niekomercyjne spotkania z młodzieżą, dzieląc się swoją wiedzą w zakresie wartości liderskich. Treści szkoleń zostały opracowane z zamysłem przekazywania młodym ludziom wiedzy, pomysłów i praktycznych narzędzi wspierających ich w dokonywaniu własnych życiowych wyborów.

      Projekt ten nosi nazwę Global Youth Initiative i został zapoczątkowany w 2017 roku. W Polsce od kwietnia 2019 roku trenerzy spotkali się już z kilkutysięcznym gronem młodzieży. W tym roku działania szkoleniowe zostały przeniesione do Internetu i odbywają się za pomocą komunikatorów online.

      Tematem szkolenia była "Postawa" rozumiana jako nastawienie do życia. Temat ten ma szczególne znaczenie w sytuacji, w jakiej się obecnie znaleźliśmy. 

     • Klasyfikacja roczna - informacja i terminy

     • TERMINY KLASYFIKACJI ROCZNEJ 2019/2020

       

      do 18 czerwca  - powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach rocznych z przedmiotów i przewidywanej ocenie zachowania (jest to równoznaczne z wpisaniem ocen przewidywanych do systemu Librus);

      do 19 czerwca do godz. 1200 – składanie podań o podwyższenie rocznych ocen z przedmiotów i oceny zachowania; wniosek/podanie wysyłane jest mailem na adres liceum lo160@edu.um.warszawa.pl

      do 19 czerwca do godz. 1200– składanie podań o egzaminy klasyfikacyjne; wniosek/podanie wysyłane jest mailem na adres liceum lo160@edu.um.warszawa.pl

      22 i 23  czerwca – możliwość podwyższenia ocen według ustalonej  w WSO procedury (egzaminy sprawdzające i powtórne ustalenie oceny zachowania);

      Procedura podwyższenia ocen dotyczy uczniów, których frekwencja na przedmiocie wynosi co najmniej 80%;

      Procedura podwyższenia ocen przeprowadzana jest w formie egzaminu ustnego (online tylko wtedy gdy włączona jest kamera lub w szkole z zachowaniem zasad dystansu społecznego) prowadzonego przez nauczyciela przedmiotu w obecności dyrektora lub wicedyrektora szkoły.

      Procedura powtórnego ustalenia oceny zachowania przeprowadzana jest w czasie spotkania online wychowawcy z nauczycielami uczącymi w klasie w obecności dyrektora lub wicedyrektora szkoły.

      22 i 23  czerwca – egzaminy klasyfikacyjne

      do 23 czerwca do godziny 20.00 – powiadomienie uczniów o rocznych ocenach z przedmiotów i rocznej ocenie zachowania (jest to równoznaczne z wpisaniem tych ocen do systemu Librus);

      24 czerwca  - rada pedagogiczna w sprawie  wyników  nauczania 11.00;

      26 czerwca – zakończenie roku szkolnego – spotkania online z Wychowawcami 10.00

      od 26 czerwca – odbiór świadectw promocyjnych w sekretariacie szkoły po umówieniu spotkania - telefonicznie lub mailem

      26 czerwca – przekazanie uczniom informacji o egzaminach poprawkowych poprzez dziennik Librus

      26 i 27  sierpnia – egzaminy poprawkowe;

       

       

      26, 29 czerwca – spotkania online zespołów nauczycieli, pedagoga, doradcy zawodowego, bibliotekarzy w celu podsumowania pracy w roku szkolnym 2019/20

      29 - 30 czerwca  - składanie dokumentacji szkolnej (dzienniki zajęć, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, arkusze ocen) oraz składanie sprawozdań z działalności zespołów przedmiotowych, opiekunów organizacji, biblioteki, pedagoga, doradcy, wychowawców;

      28 sierpnia godz. 1000 - rada pedagogiczna rozpoczynająca rok szkolny 2020/2021