• Deklaracja dostępności

   Informacje ogólne

   CLX Liceum Ogólnokształcące im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej CLX Liceum Ogólnokształcącego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” w Warszawie.

   • Data publikacji strony internetowej:
   • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

   Status pod względem zgodności z ustawą

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

   Treść niedostępna

   1. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury. 2. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej. 3. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

   Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

   • Data sporządzenia deklaracji:
   • Data ostatniego przeglądu deklaracji:

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Edyta Urbańska, edyta.urbanska@160lo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 228231616. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

   Każdy ma prawo:

   • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
   • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
   • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

   Żądanie musi zawierać:

   • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
   • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
   • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

   Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

   Skargi i odwołania

   W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Dostępność architektoniczna

   Sposób dojazdu Budynek znajduje się przy ul. Józefa Siemieńskiego 6. Dojścia piesze są od ulic Siemieńskiego i Majewskiego. Przejścia dla pieszych od ul. Siemieńskiego i ul. Majewskiego nie posiadają sygnalizacji świetlnej ani dźwiękowej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Najbliższa stacja PKP Dworzec Zachodni znajduje się w odległości ok. 2700 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych, ruchomych i windy. Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się: - Dickensa 01 w kierunku Bitwy Warszawskiej 1920r. - 154, - Dickensa 02 w kierunku Korotyńskiego – 154, 208 - Dickensa 05 w kierunku Białobrzeska – 128, 186, 414 Najbliższe przystanki tramwajowe znajdują się: - Dickensa 03 w kierunku Hale Banacha – 7, 9, 15 - Dickensa 04 w kierunku Korotyńskiego - 7, 9, 15 - Banacha 03 w kierunku Bitwy Warszawskiej 1920r. – 1, 14, 25 Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na terenie szkoły – wjazd na boisko szkolne. Najbliższy postój taksówek jest przy ul. Dickensa. Na trasie dojść do wejść do budynku występują przeszkody np. słupki, donice z kwiatami, kosze na śmieci, pachołki. Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: www.wtp.waw.pl Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców Wejście do szkoły jest oznakowane, znajduje się od strony ul. Siemieńskiego - jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone. Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia (napis „WEJŚCIE”). Wejście dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się od strony ul. Majewskiego – znajduje się tam podjazd dla wózków. Sekretariat do obsługi petentów usytuowany jest na parterze, brak oznakowania dotykowego na posadzce. Tablica informacyjna jest usytuowana niedaleko od wejścia. Brak pętli indukcyjnej. Szkoła posiada dostęp do usługi online tłumaczenia polskiego języka migowego (PJM). Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się przy hali sportowej. W toaletach jest przestrzeń manewrowa. Brak systemu przyzywowego. W toalecie nr 1 miska ustępowa umieszczona jest po lewej stronie wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze, umywalka jest na prawo od miski. W toalecie nr 2 miska ustępowa umieszczona jest po prawej stronie wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze, umywalka jest na lewo od miski. Nie ma pokoju matki z dzieckiem. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich. Petenci obsługiwani są wyłącznie na parterze. W budynku nie ma wind. Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku. Na stronie internetowej dostępna jest informacja w ETR (łatwy tekst do czytania). Brak sprzętu dla osób niepełnosprawnych do celów ewakuacyjnych.

   EduPage and the GDPR

   Aby dowiedzieć się, w jaki sposób strony EduPage spełniają wymogi RODO, odwiedź stronę poniżej: edupage.org/gdpr

    

   Polityka prywatności

   Ochrona danych osobowych na stronach EduPage traktowana jest bardzo poważnie. Odwiedź stronę poniżej, aby dowiedzieć się w jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe: Polityka prywatności

    

      Materiały informacyjno-instruktażowe jak korzystać z usługi online tłumaczenia PJM

   Link do materiałów: https://pliki.um.warszawa.pl/index.php/s/KSGWSwtyrJG7tzK

    Zasady korzystania z usługi online tłumaczenia PJM:

   1)      korzystanie z usługi jest nieodpłatne;

   2)      usługa dostępna jest od 1 lutego 2023 r. do 31 stycznia 2025 r.;

   3)      z usługi tłumaczenia PJM można korzystać wyłącznie przy indywidualnej obsłudze klientów - osób głuchych; niedozwolone jest korzystanie z usługi do tłumaczenia spotkań grupowych, tj. szkolenia, zebrania, itp.;

   4)      zakontraktowana usługa dostępna jest od poniedziałku do piątku od 7.00 do 20.00 oraz w soboty, niedziele i święta od 9.00 do 17.00; podmioty będą korzystać z usługi jedynie w godzinach pracy swoich placówek;

   5)      usługa świadczona jest za pośrednictwem  platformy internetowej firmy Migam S.A.;

   6)      każdy podmiot otrzyma indywidualny link / linki do połączenia z usługą;

   7)      indywidualnego linku nie wolno przekazywać innym podmiotom oraz osobom trzecim;

   8)      razem z linkiem jednostki otrzymają materiały dla pracowników jak korzystać z usługi.

   9)      rekomendujemy wykonanie połączenia próbnego z usługą po otrzymaniu linku oraz wykonywanie regularnych testów połączeń, np. raz w miesiącu, w celu sprawdzenia poprawności połączenia.

    

   Wsparcie merytoryczne i techniczne dot. realizacji usługi online tłumaczenia PJM:

   1)      wsparcie merytoryczne (Wydział Dostępności w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy):

   ·         Małgorzata Kruszewska, mkruszewska@um.warszawa.pl, tel. 22 325 85 17

   ·          Kamila Wróblewska, kwroblewska@um.warszawa.pl, tel. 22 443 32 33

   2)      wsparcie techniczne: help@migam.org +48 692 491 667

    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  • Napisz do nas

   If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać