• Deklaracja dostępności strony internetowej
   CLX Liceum Ogólnokształcącego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”
   w Warszawie

   CLX Liceum Ogólnokształcące im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej CLX Liceum Ogólnokształcącego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” w Warszawie.

   Data publikacji strony internetowej: 2018-12-20

   Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-25

    

   Status pod względem zgodności z ustawą

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej: Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

    

   Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

   • Deklarację zaktualizowano dnia: 2022-03-31

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

    

   Skróty klawiaturowe

   Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

    

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. Ewelina Żebrowskaewelina.zebrowska@160lo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 0 22 822 31 29 lub wysyłając wiadomość tekstową (SMS, MMS) na numer telefonu 723 244 232 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

    

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. https://www.rpo.gov.pl/pl

    

   Dostępność architektoniczna

   Sposób dojazdu

   Budynek znajduje się przy ul. Józefa Siemieńskiego 6.

   Dojścia piesze są od ulic Siemieńskiego i Majewskiego. Przejścia dla pieszych od ul. Siemieńskiego i ul. Majewskiego nie posiadają sygnalizacji świetlnej ani dźwiękowej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów.

   Najbliższa stacja PKP Dworzec Zachodni znajduje się w odległości do ok. 2700 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych, ruchomych i windy.

   Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się:

   - Dickensa 01 w kierunku Bitwy Warszawskiej 19204r. - 154,

   - Dickensa 02 w kierunku Korotyńskiego – 154, 208

   - Dickensa 05 w kierunku Białobrzeska – 128, 186, 414

   Najbliższe przystanki tramwajowe znajdują się:

    • Dickensa 03 2 kierunku Hale Banacha – 7, 9, 15
    • Dickensa 04 w kierunku Korotyńskiego - 7, 9, 15

   - Banacha 03 w kierunku Bitwy Warszawskiej 1920r. – 1, 14, 25

   Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na terenie szkoły – wjazd na boisko szkolne.

   Najbliższy postój taksówek jest przy ul. Dickensa.

   Na trasie dojść do wejść do budynku występują przeszkody np. słupki, donice z kwiatami, kosze na śmieci, pachołki.

   Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: www.wtp.waw.pl

    

   Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

   Wejście do szkoły jest oznakowane, znajduje się od strony
   ul. Siemieńskiego - jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone. Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia (napis „WEJŚCIE”). Wejście dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się od strony ul. Majewskiego – znajduje się tam podjazd dla wózków.

   Sekretariat do obsługi petentów usytuowany jest na parterze, brak oznakowania dotykowego na posadzce.

   Tablica informacyjna jest usytuowana niedaleko od wejścia.

   Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego
   w sekretariacie.

   Toalety dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy hali sportowej.
   W toaletach jest przestrzeń manewrowa. Brak systemu przyzywowego. W toalecie nr 1 miska ustępowa umieszczona jest po lewej stronie wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze, umywalka jest na prawo od miski. W toalecie nr 2 miska ustępowa umieszczona jest po prawej stronie wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze, umywalka jest na lewo od miski.

   Nie ma pokoju matki z dzieckiem.

   W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

   Petenci obsługiwani są wyłącznie na parterze.

   W budynku nie ma wind.

   Brak pętli indukcyjnych w budynku.

   Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

   Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania i informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

   Brak sprzętu dla osób niepełnosprawnych do celów ewakuacyjnych.

    

   Zakres działalności

   Od chwili powstania liceum, w klasach z rozszerzoną informatyką, realizowane są zajęcia mechatroniczne.

   Uczniowie z klas biologiczno-chemicznych korzystają z zajęć Fundacji Nęckiego PAN.

   Prężnie rozwija się sekcja szachów.

   Od roku szkolnego 2021/2022 w liceum realizowany jest również projekt wykorzystania rutyn myślenia krytycznego podczas zajęć lekcyjnych.

   Szkoła dba o dobrą atmosferę, corocznie realizuje projekty podnoszące dobrostan uczniów. W liceum zatrudniony jest zespół specjalistów (pedagog, psycholog, pedagog specjalny, socjoterapeta). Prowadzony jest również tutoring dla chętnych uczniów.

    

   EduPage and the GDPR

   Aby dowiedzieć się, w jaki sposób strony EduPage spełniają wymogi RODO, odwiedź stronę poniżej: edupage.org/gdpr

    

   Polityka prywatności

   Ochrona danych osobowych na stronach EduPage traktowana jest bardzo poważnie. Odwiedź stronę poniżej, aby dowiedzieć się w jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe: Polityka prywatności

   KLAUZULA INFORMACYJNA

   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako RODO)(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm. ), uprzejmie informujemy, że:

   1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

   CLX Liceum Ogólnokształcące im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota"

   ul.Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa

   reprezentowana przez Dyrektora – p. Dorotę Postek

    

   2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - p. Agnieszka Falborska, - oraz jego Zastępcę, z którymi może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pisząc na adres e-mail:  iod@dbfo-ochota.waw.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby (z dopiskiem IOD).

   3. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie i celach związanych z działalnością statutową, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Przetwarzanie danych osobowych w innych celach i w zakresie szerszym niż jest on określony w przepisach prawa, wymaga oddzielnie wyrażonej zgody.

   4. Odbiorcami danych osobowych są:

   · osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

   · podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające),

   · Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe uczniów mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

   5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

   6. Pana/Pani dane osobowe i dane osobowe uczniów będą przechowywane/przetwarzane:

   · w związku z procesem edukacji, przez czas trwania procesu edukacji oraz po tym czasie, zgodnie z zasadami archiwizacji.

    

   7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia wyrażonej zgody, które jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

   8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (pisemnie na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczące Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

   9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.

   Inspektor Ochrony Danych:

   Agnieszka Falborska, kontakt: iod@dbfo-ochota.waw.pl bądź listownie na adres Administratora z dopiskiem IOD

   Zastępca Inspektora Ochrony Danych:

   Ewa Nagadowska, kontakt: iod@dbfo-ochota.waw.pl

    

    

  • Napisz do nas

   If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać