• Wytyczne do zorganizowania egzaminu maturalnego w 2020r.

      1. Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem).
        
      2. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
        
      3. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
      4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z maturzystą na teren szkoły.
      5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
      6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (długopis/pióro z czarnym tuszem), linijki, cyrkla. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
      7. Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego (w rękawiczkach).
      8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą, o pojemności max 0,5 l. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych.
      9. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami. Na korytarzu na parterze szkoły będą zorganizowane stoliki umożliwiające zjedzenie posiłku z zachowaniem dystansu do innych zdających.
      10. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, w czasie przerwy opuszczają budynek szkoły, z wyjątkiem osób o których mowa w pkt. 9.
        
      11. Egzamin maturalny z języka polskiego w zakresie podstawowym i rozszerzonym, matematyki w zakresie podstawowym i rozszerzonym oraz języka angielskiego w zakresie podstawowym i rozszerzonym odbędzie się w hali sportowej, pozostałe egzaminy w sali nr 16.
      12. Zdający wchodzą na egzamin maturalnym wejściem do hali sportowej od ulicy Majewskiego.
        
      13. Czekając na wejście do szkoły, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
        
      14. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego
      15. o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
        
      16. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta
       i nos, kiedy:
       • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
       • wychodzi do toalety
       • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
         
      17. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
        
      18. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w sali).
        
      19. Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane
      20. w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.
        
      21. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.
        
      22. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.
        
      23. Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły muszą zdezynfekować ręce.
        
      24. W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających ze słownika, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy przed skorzystaniem z tego materiału egzaminacyjnego zdezynfekować ręce. Płyn do dezynfekcji będzie dostępny przy słowniku.
        
      25.  Ławki w sali egzaminacyjnej będą ustawione w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.
        
      26. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego również zostaną przygotowane z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego (podczas gdy zdający rozwiązują zadania; w trakcie czynności organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki). Członkowie zespołu nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej. Istotne jest, aby zapewnić miejsca dla członków zespołu nadzorującego w taki sposób, aby zachować odpowiednie odstępy, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości właściwego nadzoru pracy zdających.
        
      27. Każdy zdający zostawia rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon, w szafce, którą zajmował w trakcie zajęć szkolnych w tym roku szkolnym.
        
      28. Przed rozpoczęciem egzaminu zespół nadzorujący informuje zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
       • zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
       • obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
       • niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
       • konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.
      29. Zdający ma obowiązek zakodować swój arkusz egzaminacyjny zgodnie z informacją przekazaną przez przewodniczącego zespołu nadzorującego, sprawdzić poprawność wpisanych przez siebie danych oraz danych na naklejkach przygotowanych przez OKE, zapoznać się z instrukcją na stronie tytułowej arkusza oraz sprawdzić kompletność arkusza.
        
      30. Zdający ma obowiązek pracować samodzielnie, nie zakłócać pracy innym zdającym.
        
      31. Zdający może zostać poproszony o obecność podczas odbierania materiałów egzaminacyjnych przez przewodniczącego zespołu nadzorującego od dyrektora szkoły lub o pozostanie w sali egzaminacyjnej podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych po zakończeniu części pisemnej egzaminu.
        
      32. Egzamin zdającego z danego przedmiotu w części pisemnej może zostać unieważniony, jeżeli zespół przedmiotowy lub zespół nadzorujący stwierdzi:
        
       • a. niesamodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych przez zdającego
       • b. wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, lub korzystanie przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub niedozwolonych materiałów i przyborów
       • c. zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.
      33. Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu obowiązkowego oznacza niezdanie egzaminu z tego przedmiotu w danym roku.
        
      34. Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów.
        
      35. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
      36. W tym celu w dniach 8, 9 i 10 czerwca na egzaminy w zakresie podstawowym,  uczniowie, których nazwisko zaczyna się:
       1. Literą od A do J – przychodzą na egzamin o godzinie 8.15
       2. Literą od K do N – przychodzą na egzamin o godzinie 8.25
       3. Literą od O do Z – przychodzą na egzamin o godzinie 8.35
      37. W przypadku egzaminu maturalnego zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
        
      38. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
        
      39. W przypadku egzaminu maturalnego z informatyki, w przeddzień egzaminu, tj 16 czerwca, zdający sprawdza, w ciągu jednej godziny, poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie to odbywa się w obecności administratora (opiekuna) pracowni oraz członka zespołu nadzorującego, w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły). Czas wykonania tej czynności należy wyznaczyć dla każdego zdającego, tak aby zminimalizować możliwość kontaktu pomiędzy zdającymi. Jeżeli podczas sprawdzania poprawności działania sprzętu konieczna będzie komunikacja zdającego z administratorem pracowni albo z członkiem zespołu nadzorującego, wszystkie osoby powinny mieć zakryte usta i nos. Sprzęt należy zdezynfekować po sprawdzeniu sprzętu przez każdego zdającego, jeżeli sprawdzenie nie odbywało się w rękawiczkach.
        
      40. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.
        
      41. Zdający ma prawo zgłosić uzasadnione zastrzeżenia związane z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu maturalnego. Procedura jest opisana w sekcji 15.3. Procedur opisanych w zarządzeniu Dyrektora CKE - INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020.
        
      42. Jeżeli egzaminator stwierdzi podczas sprawdzania pracy niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez absolwenta, otrzyma on od dyrektora OKE – za pośrednictwem dyrektora szkoły – informację o zamiarze unieważnienia egzaminu z danego przedmiotu. Procedura jest opisana w sekcji 15.2. Procedur opisanych w zarządzeniu Dyrektora CKE - INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020.
        
      43. Wyniki egzaminu maturalnego (indywidualne, krajowe oraz wg województw) zostaną ogłoszone
       11 sierpnia 2020 r., a w przypadku egzaminu poprawkowego – 30 września 2020 r.
        
      44. Absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie
       o wynikach egzaminu maturalnego – odbiera dokument w macierzystej szkole.
        
      45. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego, otrzymuje informację o wynikach egzaminu opracowaną przez OKE w macierzystej szkole.
        
      46. Zdający ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej oraz złożenia wniosku o weryfikację sumy przyznanych punktów. Procedura jest opisana w sekcji 15.5 Procedur opisanych w zarządzeniu Dyrektora CKE - INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020.

       

       

     • Konsultacje w szkole – wytyczne dla uczniów i nauczycieli

     •  

      • Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla tegorocznych maturzystów.
      • Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów.
      • Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
      • Harmonogram konsultacji zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły.
      • Jednorazowo na konsultacjach może przebywać do 8 osób.

      Nauczycielu,

      • Wyjaśnij uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone.
      • Zorganizuj konsultacje indywidualne oraz grupowe z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).
      • W miarę możliwości dopilnuj, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów
       i podręczników.
      • Wietrz salę, w której organizujesz konsultacje, co najmniej raz na godzinę.
      • Zwracaj uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce.
      • Unikaj organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu i na korytarzu szkolnym.
      • Wychowawco, do Ciebie zwracać się będą uczniowie z prośbą o wyznaczenie konsultacji, informacje o potrzebach uczniów przekaż niezwłocznie dyrektorowi szkoły.

       

      Uczniu,

      • Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem umieszczonym na stronie internetowej szkoły. Uczeń nieumówiony na konsultację nie będzie mógł z nich skorzystać. Umawiasz się za pośrednictwem Wychowawcy.
      • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
      • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
      • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
      • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
      • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
      • W szafce zostawiasz okrycie wierzchnie, plecak, telefon. Do sali zabierasz jedynie przybory szkolne, zeszyt i książkę.
      • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczka, materiał, przyłbica). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sali, gdzie odbywać się będą konsultacje, po zajęciu miejsca w ławce. Gdy przemieszczasz się po sali lub podchodzisz do nauczyciela zakrywaj usta i nos. Nauczyciel również będzie stosował środki ochrony osobistej.
      • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
      • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
      • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
      • Jeżeli chcesz oddać książkę do biblioteki włóż ją do pudełka, które znajduje się zaraz przy wejściu do pomieszczenia.
      • Po wejściu na teren szkoły udajesz się bezpośrednio do sali, w której masz konsultacje. Po zakończonych konsultacjach opuszczasz teren szkoły.