Zasady pracy zdalnej w czasie pandemii

  • REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY I ZAJĘĆ W CLX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. GEN. DYW. STWFANA ROWECKIEGO „GROTA” W CZASIE STANU EPIDEMII
   W ZWIĄZKU Z ZAKAŻENIAMI WIRUSEM SARS-COV-2.

    

   I Przepisy ogólne

    

   1. Regulamin organizacji  zajęć w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-COV-2, zwany dalej regulaminem, określa sposób i tryb realizacji zadań szkoły w czasie pracy w reżimie sanitarnym oraz w czasie czasowego zawieszenia zajęć ze względu na aktualną sytuacje epidemiologiczną.

   2. W okresie funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym realizacja zadań szkoły, w tym realizacja podstawy programowej, odbywa się w trybie stacjonarnym, zgodnie
   z zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną tygodniowym planem zajęć oraz arkuszem organizacyjnym.

   3. Zajęcia stacjonarne w szkole odbywają się zgodnie z zaleceniami ustalonymi przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

   4. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może być zagrożeniem dla zdrowia uczniów, szkoła w każdej chwili może przejść w tryb realizacji zadań online lub tryb pracy mieszany, w którym część oddziałów lub uczniów będzie pracowała
   w systemie tradycyjnym – stacjonarnym z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, a część
   w systemie online.

    

   II  Zasady pracy szkoły w reżimie sanitarnym

   [Zasady dotyczące wejścia do szkoły]

   1. Do szkoły przychodzą tylko uczniowie/pracownicy/osoby z zewnątrz/ zdrowi - bez objawów przeziębienia i bez temperatury oraz gdy nie został nałożony na te osoby obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. Osoby z objawami przeziębienia lub temperaturą są odsyłane do domu zgodnie z Procedurą  postępowania z uczniem/pracownikiem szkoły,
   u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19.

   2. W widocznym miejscu, przy wejściu do szkoły, umieszczona jest informacja z numerami telefonów do organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

   3. Uczniowie na teren szkoły wchodzą trzema wejściami w zależności od lokalizacji przydzielonej szafki:

   a. wejście główne (od ul. Siemieńskiego)

   b. od boiska (pierwsze wejście) – WEJŚCIE CZYNNE do 11.00.

   c. wejście od hali sportowej (od ul. Majewskiego) - WEJŚCIE CZYNNE do 11.00.

    

   4. Nad poprawnością zachowań przy wchodzeniu na teren szkoły czuwa wyznaczony pracownik, który także zapisuje i monitoruje wejścia osób z zewnątrz.

   5. Rodzice (opiekunowie) po wejściu na teren szkoły powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce, dokładnie je umyć wodą z mydłem lub użyć rękawiczek jednorazowych oraz są zobowiązani do zachowania 1,5 m dystansu  w stosunku do osób przebywających w tym otoczeniu

   6. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczona jest informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego.

   7. Uczniowie po przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności myją ręce wodą z mydłem.

   8. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły.

   9. Szkoła posiada termometry bezdotykowe.

   [Postępowanie w przypadku zauważenia objawów choroby u ucznia lub pracownika]

   10. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), odizolowuje ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

    [Załatwianie spraw w szkole]

   11. Sprawy administracyjne należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na adres lo160@edu.um.warszawa.pl lub kontaktować się z sekretariatem telefonicznie  pod numerem 22 822 31 29.

   12. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty elektronicznej lub telefonicznie, a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego ustalenia terminu spotkania.

   13. Osoby z zewnątrz, których wejście do szkoły zostało uzgodnione telefonicznie, są przeprowadzane do wyznaczonego miejsca spotkania przez pracownika obsługi. 

   [Utrzymanie czystości w szkole]

   14. W czasie zajęć szkolnych, co 4 godziny, bezpiecznymi środkami odkażającymi wycierane są ciągi komunikacyjne, klamki, umywalki, baterie łazienkowe, toalety.

   15. W sanitariatach dostępne są plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk.

   15a. Na parterze (naprzeciwko wyjścia z szatni) oraz na piętrze (naprzeciwko Sali nr 24) znajdują się pojemniki na zużyte jednorazowe maseczki oraz rękawiczki.

   [Zasady bezpiecznego zachowania uczniów w czasie przebywania na zajęciach lekcyjnych i na przerwie]

   16. Wychowawca i nauczyciele uczący w klasie regularnie przypominają uczniom zasady pracy w reżimie sanitarnym, w szczególności o obowiązku noszenia maseczek i zobowiązuje uczniów do ich przestrzegania.

   16. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, należy:

   a. zachować odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m,

   b. pozostawić wolną ławkę w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,

   c. przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekować powierzchnię biurka nauczyciela,

   d. w miarę możliwości ograniczyć przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów.

   17. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

   18. Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe będą regularnie czyszczone z użyciem wody z detergentem lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej podłoga powinna być myta przy użyciu wody z detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy – po każdym jego użyciu przez daną klasę.

   19. Nauczyciel wietrzy salę podczas lekcji oraz po jej zakończeniu.

   20. Pracownicy obsługi wietrzą korytarze co najmniej raz na godzinę oraz w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.

   21. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

   22. Podczas zajęć nauczyciele mogą organizować wyjścia w miejsca otwarte, np. park, tereny zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.

   23. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.

   24. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.

   25. Uczniowie i nauczyciele zobowiązani są do noszenia maseczek na terenie szkoły.

   25a W trakcie przerw  między lekcyjnych uczniowie są zobowiązani do noszenia maseczki. Maseczka może być zdjęta, gdy uczeń spożywa posiłek. Posiłki  należy spożywać w stołówce, salach lekcyjnych lub na korytarzu w pozycji siedzącej. Niedozwolone jest ściąganie maseczki, w celu spożycia posiłku podczas przemieszczania się.

   26. W czasie przebywania w szkole, w przestrzeniach wspólnych uczniowie są zobowiązani zachowywać dystans społeczny  – 1,5 m od drugiej osoby oraz nosić maseczkę. Podczas lekcji uczniowie mogą zdjąć maseczkę. Jeśli uczeń przemieszcza się po sali jest zobowiązany założyć maseczkę.

   27. W każdej klasie jest dostępny płyn do dezynfekcji rąk.

   28. Przed rozpoczęciem pracy w sali komputerowej (stacjonarnej i mobilnej) uczniowie dezynfekują ręce lub myją je dokładnie wodą z mydłem.

    

   [Zasady bezpiecznego zachowania w bibliotece]

   29. Godziny otwarcia biblioteki szkolnej są dostępne na stronie internetowej szkoły.

   30. Osoby z zewnątrz, zgodnie z zaleceniem GIS, dotyczącym ograniczania przebywania osób z zewnątrz na terenie szkoły, w czasie pandemii COVID 19, nie mogą korzystać z biblioteki szkolnej.

   31. Przed wejściem do biblioteki uczniowie dezynfekują  ręce lub myją je dokładnie wodą z mydłem. Nauczyciel – bibliotekarz pracuje w środkach ochrony osobistej – jednorazowych rękawiczkach oraz maseczce.

   32. Uczniowie nie mogą przekraczać wyznaczonych  przez bibliotekarza linii  „drogi brudnej” – z książkami do zwrotu oraz „drogi czystej”  z wypożyczonymi książkami.

   33. Książki, po zdjęciu z ewidencji uczniowie odkładają do wskazanego opisanego datą pudła, gdzie przez 2 dni będą w tzw. kwarantannie bibliotecznej, zanim można je będzie bezpiecznie wypożyczyć innym.

   34. W bibliotece mogą przebywać jednocześnie 2 osoby, z zachowaniem dystansu  2m odległości od siebie. Do bibliotekarza podchodzi jedna osoba.

   [Zasady bezpiecznego zachowania w szatni]

   35. Do szatni uczniowie schodzą w środkach ochrony osobistej.

   36. Przed wejściem do szatni znajduje się środek do dezynfekcji, uczniowie dezynfekują ręce lub myją je dokładnie wodą z mydłem.

   [Zasady bezpiecznego zachowania się w miejscu przeznaczonym do spożywania posiłków]

   37. Ajenta przy organizacji żywienia obowiązują dotychczasowe wymagania odnoszące się do zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży, a dodatkowo procedury szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, a także podwyższone standardy obróbki produktów żywnościowych, dezynfekcji opakowań produktów i higieny stanowisk pracy.

   38. Miejsca spożywania posiłków wyznaczone są z zachowanie dystansu społecznego 1,5 m.

   39. W miejscu przeznaczonym do spożywania posiłków mogą przebywać wyłącznie uczniowie korzystający z posiłków i nauczyciele wyznaczeni do opieki nad uczniami.

   40. Przed wejściem do pomieszczenia uczniowie myją ręce. W stołówce dostępne są płyny dezynfekujące ręce.

   41. Wyznaczony pracownik, wyciera stoły i krzesła płynem dezynfekującym po każdej grupie spożywającej posiłek.

    

   III Zasady pracy online

    

   1. W okresie czasowego ograniczenia w całości lub części funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19 w CLX LO rozpocznie się realizacja zadań szkoły, w tym realizacja podstawy programowej  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

   2. Podczas ograniczenia funkcjonowania szkoły w całości kształcenie będzie odbywało się przemiennie z użyciem monitorów ekranowych (zajęcia on-line) oraz bez ich użycia, np.  przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia wykonywanych w domu, zwanych dalej zadaniami.

   3. Podczas ograniczenia funkcjonowania szkoły w części kształcenie będzie odbywało się w taki sposób, że co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia w szkole. Uczniowie zostaną podzieleni na dwie grupy. Grupy uczęszczają na zajęcia w szkole naprzemiennie w cyklu tygodniowym: w pierwszym tygodniu grupa 1 – zajęcia w szkole, grupa 2 – zajęcia na odległość; w drugim tygodniu: grupa 1 – zajęcia na odległość,  grupa 2 – zajęcia w szkole. Uczniów przebywających w szkole obowiązują zasady pracy szkoły w czasie pandemii; uczniowie pracujący online stosują się do zasad pracy online, które zostały opisane w niniejszym regulaminie.

   4. W razie przejścia szkoły na pracę w trybie online zajęcia lekcyjne i inne spotkania związane z realizacją zadań szkoły będą się odbywały z wykorzystaniem funkcjonalności: Microsoft Teams lub Google Meet.

   5. Aktywności określone przez nauczyciela w zadaniach, potwierdzające zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dające podstawę do oceny pracy ucznia będą realizowane z wykorzystaniem materiałów dostępnych na stronach internetowych wskazanych przez nauczyciela, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz innych materiałów udostępnionych przez nauczyciela.

   6. Kształcenie na odległość będzie odbywało się z zachowaniem właściwej higieny pracy umysłowej uczniów z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych. Niedopuszczalne są sytuacje nadmiernego obciążania uczniów przekazywanymi do realizacji zadaniami przez poszczególnych nauczycieli przedmiotów oraz nadmierne obciążenie pracą przed monitorem komputera.

   7. Gdy w planie lekcji dla klasy, nauczyciele zaplanowali 6 i więcej zajęć on-line, lekcje zdalne w ten dzień  trwają 30 minut, a na pozostałe 15 minut zajęć nauczyciele planują samodzielną aktywność ucznia

   8. Zajęcia on-line  dla poszczególnych oddziałów odbywają się zgodnie z tygodniowym planem lekcji, który uwzględnia równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu oraz możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia.

   9. Nauczyciel przedmiotu jest dostępny dla ucznia w godzinach swojej pracy zgodnie z tygodniowym planem zajęć. W tym czasie organizuje spotkania wirtualne z klasą na uzgodnionej  platformie oraz wysyła materiały do samodzielnej pracy uczniów.

   10. Nauczyciel przedmiotu udziela konsultacji uczniom  w czasie przerwy obiadowej w jeden wybrany przez siebie dzień, a rodzicom w czasie dni otwartych i zebrań.

   11. Nauczyciele specjaliści (pedagog, psycholog) są dostępni dla uczniów, rodziców i nauczycieli w godzinach swojej pracy przede wszystkim za pomocą wykorzystywanych środków komunikacji elektronicznej. Prowadzą wsparcie indywidualne i grupy wsparcia on-line dla uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenie występowania reakcji, stresowych, lękowych oraz inicjują i prowadzą działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych oraz otaczają opieką i udzielają wsparcia uczniom, którzy mają trudności z adaptacją do nauczania zdalnego. Wspierają nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych uczniów w kontekście nauczania zdalnego.

   12. Nauczyciel  współorganizujący proces kształcenia uczniów niepełnosprawnych ustali indywidualnie z ich rodzicami zasady wsparcia i współpracy, zgodnie z ustaloną liczbą godzin w umowie o pracę oraz współpracuje z zespołem klasowym nauczycieli i koordynuje udzielaną pomoc pedagogiczno-psychologiczną.

   13.  Nauczyciele bibliotekarze  są dostępni dla uczniów w godzinach swojej pracy za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz dwa razy w tygodniu w bibliotece szkolnej. Ich zadania to:

   udzielanie wsparcia uczniom przy wykonywaniu zadań i aktywności zleconych przez nauczycieli, szczególnie w zakresie wskazywania literatury przedmiotu oraz metod uczenia się, prowadzenie innych działań dydaktycznych i wychowawczych, miedzy innymi: publikacja raz w tygodniu recenzji ciekawej książki jako zachęta do jej przeczytania, organizowanie konkursów i akcji czytelniczych, informowanie o możliwościach korzystania z bibliotek cyfrowych, e-księgarni, wirtualnych muzeów oraz galerii.

   14. Harmonogram pracy specjalistów on-line oraz pracy w budynku szkoły oraz harmonogram konsultacji nauczycieli jest dostępny w widocznym miejscu na stronie internetowej szkoły oraz zostanie umieszczony w ogłoszeniach w dzienniku elektronicznym.

   15. Obecność na zajęciach szkolnych jest obowiązkowa i rozumiana jako obecność na lekcji on-line lub jako odebranie wiadomości od nauczyciela w określonym terminie lub odesłanie wykonanej pracy w terminie, gdy zajęcia szkolne prowadzone są w formie wysłanych do ucznia zadań.

   16. W przypadku braku kontaktu wzrokowego z uczniem na lekcji on-line, nauczyciel może prosić o potwierdzenia obecności ucznia wielokrotnie w ciągu zajęć.

   17. W sytuacji, gdy wystąpi brak możliwości pracy z uczniem  za pomocą metod i technik organizacji kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły umożliwia uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

   [Zadania wychowawców klas]

   18. Wychowawcy klas ustalą informacje dotyczące:

   a. aktualnych telefonów i adresów mailowych uczniów i rodziców w swojej klasie,

   b. możliwości dostępu ucznia do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu w warunkach domowych w czasie trwania zajęć on-line.

   19. Wychowawcy klas komunikują się z uczniami i rodzicami w celu reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym.

   20. Wychowawca na wybranym komunikatorze zakłada bądź zleca założenie profili indywidualnych uczniów oraz zakłada profil grupowy klasy. Jest moderatorem tej grupy.

   21. Wychowawca komunikuje się z nauczycielami uczącymi dany oddział za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz w razie  potrzeby organizuje  spotkania on-line tych nauczycieli, szczególnie w celu uzgodnienia zakresów treści nauczania, monitorowania ilości zadań przekazywanych uczniom, czy ustalenia rocznej i końcowej oceny zachowania.

   [Zadania nauczycieli]

   22. Nauczyciele na podstawie planów dydaktycznych ustalą zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach oraz sposób realizacji tych treści, w tym zadania do wykonania w czasie kształcenia bez użycia monitorów komputerowych. 

   23. Zakres zadań dla ucznia uwzględnia przewidywany, realny czas wykonania zadań z uwzględnieniem tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla poszczególnych przedmiotów.

   24. Zakres zadań jest przekazywany uczniowi poprzez terminarz w dzienniku elektronicznymi najpóźniej do godziny 20.00 dnia poprzedniego.

   25. Uczniowie biorą udział w zaplanowanych zajęciach on-line oraz realizują zadania i przesyłają je do nauczyciela w ustalonym przez niego terminie.

   26. W przypadku braku możliwości realizacji zaplanowanych zadań przez nauczyciela,  nauczyciel zgłasza dyrektorowi niezrealizowanie treści podstawy programowej z wyjaśnieniem przyczyn zaistniałej sytuacji oraz przedstawia sposób modyfikacji planu dydaktycznego.

   27. Nauczyciele zgłaszają do dyrektora ewentualną potrzebę modyfikacji programu nauczania w związku z nową organizacją procesu kształcenia.

   [Zadania dyrektora]

   28. Dyrektor przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o zasadach organizacji pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania za pomocą strony internetowej szkoły.

   29. Koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami.

   30. Nadzoruje obciążenie uczniów zadaniami wskazanymi przez nauczycieli w zakresie treści nauczania.

   31. Dyrektor w razie potrzeby modyfikuje szkolny zestaw programów.

   32. Dyrektor ustala zasady kontaktu z rodzicami i uczniami i publikuje je w widocznym miejscu na stronie internetowej szkoły oraz ogłoszeniach w dzienniku elektronicznym.

   33. Dyrektor jest w stałym kontakcie z przedstawicielami organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz z przedstawicielami służb sanitarnych i policji. Przekazuje nauczycielom, rodzicom i uczniom zalecenia tych służb oraz wprowadza je do bieżącej pracy szkoły.

   [Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób  weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów]

   34. Postępy uczniów będą monitorowane poprzez obserwacje aktywności uczniów w czasie spotkań on-line oraz udzielanie ustnej lub pisemnej informacji zwrotnej (komentarza) do:

   a. odpowiedzi ustnych w czasie zajęć on-line lub w trakcie rozmów telefonicznych, 

   b. wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym, 

   c. wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji/webinariów i innych form komunikowania się on-line.

   d. zadań i prac przesłanych do nauczyciela droga elektroniczną.

   35. Weryfikacja wiedzy i umiejętności uczniów będzie odbywała się poprzez ocenianie bieżące:

   a. odpowiedzi ustnych w czasie zajęć on-line lub w trakcie rozmów telefonicznych, 

   b. wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym, 

   c. wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji/webinariów i innych form komunikowania się on-line,

   d. wykonanych w domu zadań zleconych przez nauczyciela, przesłanych mailem lub inną drogą elektroniczną,

   e. testy on-line.

   36. Kryteria ocen bieżących oraz sposób uzasadniania tych ocen określa statut w dziale VIII.

   37. W razie wątpliwości  - w celu weryfikacji samodzielnego wykonania zadań pisemnych, nauczyciel nawiązuje z uczniem kontakt za pomocą uzgodnionego środka komunikacji i  w czasie wideokonferencji weryfikuje samodzielność wykonywanych zadań,  zadając uczniowi pytania związane z zagadnieniami, które budziły wątpliwości. W czasie weryfikacji wiedzy po uzgodnieniu z nauczycielem mogą być obecni rodzice ucznia. 

   [Zasady postępowania i zachowania uczniów podczas lekcji online]

   38. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze prowadzone online przez pracowników szkoły przy użyciu komunikatorów mogą być rejestrowane, jeśli nauczyciel został o tym poinformowany i wyraził na to pisemną zgodę.

   39. Zabronione jest rozpowszechnianie wizerunku oraz głosu nauczyciela i uczniów bez ich  pisemnej zgody.

   40. Zajęcia online prowadzone przez pracowników szkoły przeznaczone są tylko i wyłącznie dla uczniów szkoły. W zajęciach mogą uczestniczyć uczniowie danej klasy zgodnie z planem lekcji.

   41. Obecność innych uczniów na zajęciach (z innej klasy w szkole) oraz osób postronnych jest możliwa tylko za zgodą nauczyciela prowadzącego dane zajęcia.

   43. Obowiązuje zakaz udostępniania linków z dostępem do lekcji osobom postronnym.

   44. Na lekcje online należy logować się swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem w wyznaczonym przez nauczyciela czasie.

   45. Przed zajęciami należy przygotować stanowisko pracy, aby mieć dostęp do podręczników, zeszytów, kart pracy i wszystkich pomocy niezbędnych do uczestnictwa w lekcji z danego przedmiotu.

   46. Należy zadbać o to, aby w pokoju było cicho – należy poinformować najbliższych o mającej odbyć się lekcji, by uniknąć ewentualnego przeszkadzania w toku zajęć.

   47. Przed zajęciami należy wyłączyć sprzęt oraz programy, z których nie korzystamy w trakcie lekcji, aby nie rozpraszały uwagi.

   49. Spotkanie rozpoczyna i kończy nauczyciel.

   50. W czasie zajęć nie należy odchodzić od swojego stanowiska pracy bez powodu.

   52. W czasie prowadzenia lekcji przez nauczyciela należy wyłączyć mikrofon i odzywać się tylko po zgłoszeniu i udzieleniu głosu przez prowadzącego lekcję.

   53. Na czacie wolno zapisywać tylko uwagi i pytania związane z tematem lekcji, zajęciami lub problemami technicznymi.

   54. Pliki i materiały udostępniane przez nauczycieli w czasie pracy online należy gromadzić w utworzonych do tego celu katalogach, oddzielnych dla poszczególnych przedmiotów i traktować tak, jak notatki w zeszycie przedmiotowym.

   55. Uczestnictwo w zdalnym nauczaniu jest obowiązkowe.

   [Konsultacje z nauczycielem prowadzącym zajęcia]

   56. Nauczyciel jest zobowiązany do udzielania konsultacji każdemu uczniowi lub rodzicowi  w czasie wyznaczonych godzin konsultacji.

   57. Konsultacje odbywają się w formie:

   1) telefonicznej (za zgodą nauczyciela),

   2) mailowej,

   3) na czacie tekstowym, na indywidualnym forum dyskusyjnym, 

   4) w czasie wideokonferencji,

   5) innych form komunikowania się on-line uzgodnionych z rodzicem i uczniem.

   [Informowanie uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce,

   a także uzyskanych przez ucznia ocenach]

   58. Rodzice oraz uczniowie będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

   59. W/w informacje mogą być przekazywane także za pomocą innych, uzgodnionych z rodzicem i uczniem, dostępnych form porozumiewania się na odległość, w tym w czasie ustalonych w terminarzu  konsultacji i zajęć.

   [Dokumentowanie realizacji zadań szkoły]

   60. Dokumentowanie realizacji zadań nauczycieli odbywa się poprzez dziennik elektroniczny i wpisanie tematu zrealizowanej lekcji oraz frekwencji uczniów na zajęciach oraz zaplanowanie lekcji w terminarzu w dzienniku elektronicznym poprzez wpisanie tematu i celów zajęć,  formy zajęć, sposobu oceny i potrzebnego materiału do zajęć, w tym terminu i tematu pracy samodzielnej ucznia.

   61. Dokumentowanie realizacji zadań nauczycieli specjalistów odbywa się w dziennikach  pracy specjalistów.

   [Zasady zaliczania do wymiaru godzin prowadzonych bezpośrednio z uczniami poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość]

   62. Do wymiaru godzin zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zalicza się:

   a. prowadzenie zajęć on-line,

   b. rozmowy telefoniczne z uczniami, 

   c. rozmowy z uczniami na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym, 

   d. prowadzenie wideokonferencji/webinariów i innych form komunikowania się on – line,

   e. prowadzenie korespondencji mailowej lub za pośrednictwem innych dostępnych form komunikowania się na odległość,

   f. prowadzenie konsultacji, w czasie zajęć wyznaczonym w tygodniowym planie godzin,

   g. prowadzenie konsultacji w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznych,

   h. sprawdzanie wysłanych przez uczniów prac i testów potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem, w tym udzielanie informacji zwrotnych (komentarzy) do pisemnych wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, forum dyskusyjnym w rzeczywistym czasie prowadzenia konsultacji w wyznaczonych godzinach pracy.

   [Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej]

   63. W trakcie nauczania zdalnego, w sytuacji, gdy nauczyciele korzystają ze swojego prywatnego sprzętu komputerowego, ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych osobowych uczniów, rodziców, innych nauczycieli, które gromadzą i są zobowiązani do przestrzegania procedur określonych w polityce ochrony danych osobowych szkoły.

   64. W trakcie zdalnego nauczania nauczyciele korzystają ze służbowej poczty mailowej.

    

   IV Przepisy końcowe

    

   1. Pracownik, u którego występują widoczne objawy infekcji dróg oddechowych nie jest dopuszczony do pracy.
   2. W przypadku podejrzenia zakażenia COViD-19 u ucznia obowiązuje procedura działania zgodnie z wytycznymi GIS i MZ  – załącznik …..
   3. W przypadku podejrzenia zakażenia COViD-19 u pracownika szkoły obowiązuje procedura działania zgodnie z wytycznymi GIZ i MZ – załącznik …..
   4. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie szkoły zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
   5. Naruszenie zasad Regulaminu może skutkować zastosowaniem kar z katalogu kar przewidzianych w Statucie Szkoły