•  

    § 3. Terminy rekrutacji

     

    1. Rekrutacja podstawowa
    1. od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r.  do godz. 15:00 – Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

    Uczniowie szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa logują się do systemu wprowadzając login i hasło uzyskane w macierzystych szkołach. Uczniowie szkół podstawowych, dla których m.st. Warszawa nie jest organem prowadzącym  samodzielnie zakładają konta w systemie, wprowadzając własny login i hasło. Wszyscy kandydaci wypełniają wniosek w systemie, wybierają dowolną liczbę szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę, a w nich dowolną liczbę oddziałów.  Listę wybranych oddziałów kandydaci układają w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. 

    1. od 26 czerwca 2020r. do 10 lipca 2020. do godz. 15:00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

    Kandydaci składają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz inne wymagane dokumenty w szkole pierwszego wyboru.

    1. od 31 lipca 2020r. do 4 sierpnia 2020r. do godz. 15:00  – Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty
    2. 12 sierpnia 2020r. – Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
    3. od 13 sierpnia 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00 - Potwierdzanie woli przyjęcia

    Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz dwóch zdjęć. 

    1. 19 sierpnia 2020 r. godz. 14:00 Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.