• Prezydium SU

      

     Przewodnicząca - 

     Zastępca przewodniczącej - 

     Sekretarz/ Skarbnik - 

                     

      

      

      

     Regulamin Samorządu Uczniowskiego

     CLX Liceum Ogólnokształcącego

     1.     Organy Samorządu Uczniowskiego

     Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Reprezentantem ogółu uczniów jest Rada Samorządu, skład której tworzą uczniowie wybrani w szkolnych wyborach samorządowych (Prezydium) oraz przewodniczący klasowych samorządów. Na czele Rady Samorządu stoi Prezydium składające się
     z czterech członków: 
     Przewodniczącego, dwóch Zastępców przewodniczącego (przedstawiciel gimnazjum i przedstawiciel liceum) oraz dwóch Sekretarzy.  Radą Samorządu kieruje Przewodniczący. Prezydium wybierane jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich
     i jawnych.

     2.     Rada Samorządu

     Rada Samorządu w imieniu ogółu uczniów może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski
     i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

     §  prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem
     i stawianymi wymaganiami,

     §  prawo do jawnej i umotywowanej oceny w nauce i zachowaniu,

     §  prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

     §  prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,

     §  prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,

     §  prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu

     Rada Samorządu szkoły może opiniować ocenę pracy nauczyciela przygotowaną przez szkołę. Samorząd Uczniowski opiniuje statut szkoły. Rada Samorządu podejmuje najważniejsze decyzje, uchwala budżet, powołuje komisje. Radą Samorządu na bieżąco kieruje Prezydium, które reprezentuje Samorząd Uczniowski CLX LO na zewnątrz. Zarząd może powołać sekcje.

     3.     Decyzje Rady Samorządu

     Rada Samorządu podejmuje decyzje większością głosów przy obecności połowy składu Rady. Spotkania Rady odbywają się przynajmniej raz w miesiącu. Na spotkania mogą być zaproszeni goście.

     4.     Postanowienia końcowe

     1. Regulamin układa i zatwierdza Rada Samorządu.

     2. Regulamin Samorządu wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Samorządu.

     3. Przewodniczący klas zobowiązani są umożliwić zapoznanie z regulaminem Samorządu Uczniowskiego wszystkim uczniom CLX LO.

     4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest do wglądu dla uczniów, rodziców, nauczycieli, władz oświaty.