• Regulamin usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania uczniów

    • § 51. 1. Nieobecności i spóźnienia ucznia w szkole usprawiedliwia rodzic lub pełnoletni uczeń w formie pisemnej. Usprawiedliwienie powinno zawierać dokładny termin nieobecności oraz podpis osoby sporządzającej usprawiedliwienie.


     2. Uczeń lub rodzic dostarcza wychowawcy usprawiedliwienie nieobecności w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Spóźnienia usprawiedliwia się tego samego dnia.


     3. Opóźnienie terminu dostarczenia usprawiedliwienia lub niespełnienie warunków, o których mowa w ust. 1 spowoduje uznanie nieobecności ucznia za nieobecność nieusprawiedliwioną;


     4. Zgoda na wcześniejsze wyjście ucznia ze szkoły następuje po przedstawieniu wychowawcy lub nauczycielowi przedmiotu lub dyrektorowi pisemnego zwolnienia podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów ucznia lub pełnoletniego ucznia lub po przesłaniu informacji o zwolnieniu poprzez dziennik elektroniczny przed wyjściem ucznia ze szkoły.


     5. Szczegółowy tryb zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego opisuje regulamin.