• Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

    • Zwróć się do nas gdy:

      

     1. Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, czujesz się samotny
     2. Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
     3. Chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz, w jaki sposób.
     4. Nie potrafisz porozumieć się z kolegami, rodzicami, nauczycielem.
     5. Masz problemy rodzinne.
     6. Znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
     7. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
     8. Chcesz zwiększyć swoją motywację do nauki lub działania.
     9. Potrzebujesz życzliwego wsparcia w procesie rozwoju osobistego.
     10. Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

      

     Małgorzata Kułaczkowska - pedagog 

     kontakt: synergia.librus

      tel. 723 248 889

     (pokój pedagoga, parter)

      

     poniedziałek     ------------

     wtorek                11.00 – 16.00

     środa                  08.00 – 12.00

     czwartek            13:00 – 17:00

     piątek                 ------------

      

      

     Karolina Burns - pedagog specjalny

      kontakt: synergia.librus

     tel. 723 244 232

     (pokój pedagoga, parter)

     poniedziałek     11.00 – 15.00

     wtorek                08.00 – 12.00

     środa                  08.00 – 12.00

     czwartek            08:00 – 13:00

     piątek                 11.00  – 16.00

      

      

     Alicja Biała-Kalbarczyk - socjoterapeuta

     kontakt: synergia.librus

     (pokój socjoterapeuty, I piętro)

     poniedziałek     14.15 – 16.15

     wtorek                14.15 – 16.15

     środa                  14.15 – 16.15

     czwartek            14.15 – 16.15

     piątek                 09.30  – 12.30  (co dwa tygodnie od 8.30)

      

     Piotr Targiński - psycholog

     kontakt: synergia.librus

     (pokój psychologa, I piętro)

     poniedziałek     08.00 – 12.30

     wtorek                10.00 – 14.00

     środa                  11.00 – 17.00

     czwartek            10.00 – 14.00

     piątek                 08.00  – 12.30

      

     Paulina Jałtuszyk - coach edukacyjny, tutor

     kontakt: synergia.librus

     (pokój tutora, parter)

      

     poniedziałek     13.30 – 15.30

     środa                  11.00 – 15.30

     czwartek            08.20 – 09.05 oraz 13.30 – 15.30

      

      

     Uczniami naszej szkoły opiekuje się:

     Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 9

     ul. Radomska 13/21, 02-323 Warszawa
     tel. 22 822 28 87, tel./fax 22 822 07 51
     e-mail : sekretariat@poradnia9.waw.pl
     www.poradnia9.waw.pl

     Hanna Piwowarska - Krukowska

     • poniedziałek – piątek   8.00 – 19.00
     • sobota                          9.00 – 13.00

      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

     Drodzy Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice!

      

      

     Przedstawiamy i przypominamy ważne miejsca, instytucje i inicjatywy, gdzie można szukać wsparcia, pomocy, motywacji, inspiracji.

     Nasza tablica zawiera najważniejsze informacje.

     W każdej sprawie zapraszamy do  kontaktu z nami (w szkole, poprzez dziennik elektroniczny,

     nasze maile i numery telefonów).

      

      

     Informacje o pomocy psychologiczno-pedagogicznej (padlet.com)

      

     Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzanie warunków do pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

     Potrzeba objęcia pomocą wynika w szczególności:

     • z niepełnosprawności;
     • z niedostosowania społecznego;
     • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
     • z zaburzeń zachowania lub emocji;
     • ze szczególnych uzdolnień;
     • ze specyficznych trudności w uczeniu się;
     • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
     • z choroby przewlekłej;
     • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
     • z niepowodzeń edukacyjnych;
     • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
     • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

     Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.

     Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

     Pomoc organizuje dyrektor szkoły oraz uzgadnia warunki współpracy.

     Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści wykonujący szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni.

     Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

     • rodzicami uczniów;
     • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
     • placówkami doskonalenia nauczycieli;
     • innymi szkołami i placówkami;
     • organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

     Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

     • ucznia;
     • rodziców ucznia;
     • dyrektora szkoły;
     • nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;
     • pielęgniarki szkolnej;
     • poradni;
     • pracownika socjalnego;
     • asystenta rodziny;
     • kuratora sądowego
     • organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

     W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli, wychowawców i specjalistów w formie:

     • zajęć rozwijających uzdolnienia
     • zajęć rozwijających umiejętności uczenia się
     • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym
     • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu praz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej
     • porad i konsultacji
     • warsztatów

     Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych ( do 8 uczestników w grupie) w celu podnoszenia efektywności uczenia się.

     Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce  ( do 8 uczestników w grupie).

     Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się ( do 5 uczestników w grupie) .Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów ( do 10 uczestników w grupie) przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym.

     Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów( do 10 uczestników w grupie) z zburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły.

     Zindywidualizowana ścieżka kształcenia jest organizowana dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą uczestniczyć we wszystkich zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

     Zindywidualizowana ścieżka kształcenia obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane wspólnie z oddziałem szkolnym oraz indywidualnie z uczniem.

     Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia wymaga opinii publicznej poradni.

     Uczeń objęty zindywidualizowana ścieżką kształcenia realizuje w szkole programy nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowo-edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności wynikających ze stanu zdrowia.

     Na wniosek rodziców dyrektor ustala wymiar godzin zajęć edukacyjnych.

      

     Przygotowane na podstawie:

     1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2013 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, poz.532;

     2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.08.2017 zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, poz.532;