• Deklaracja dostępności CLX Liceum Ogólnokształcącego
   im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”

    

   CLX Liceum Ogólnokształcącego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie
   z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony: www.160lo.pl.

    

   Daty publikacji i aktualizacji:

   - data publikacji strony internetowej: 20.12.2018r.

   - data ostatniej aktualizacji: 25.05.2020r.

    

   Status pod względem zgodności z ustawą:

   Strona internetowa szkoły jest w znacznej części zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

    

   Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

   Oświadczenie sporządzono: 9.06.2020r.

   W CLX Liceum Ogólnokształcącego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” dla strony www.160lo.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (www. http://checkers.eiii.eu),
   z którego wynika, że strona internetowa www.160lo.pl spełnia wymagania 93.37%.

    

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. Ewelina Korcz – adres mailowy: ewelina.korcz@160lo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (22) 822 31 29. Tą samą drogą można składać również wnioski
   o udostępnienie informacji nieodstępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

    

   Korzystanie z klawiatury:

   Tab: przenosi fokus (punkt uwagi) do następnego aktywnego elementu na stronie

   Shift+Tab: przenosi fokus do poprzedniego aktywnego elementu na stronie

   Enter: uaktywnia odnośnik i przyciski

    

   Udogodnienia:

   - Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.

   - Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

    

   Informacje na temat procedury:

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o jaki element strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówił realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

    

   Informacje uzupełniające:

   Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

   Adres: 02-106 Warszawa, ul. Siemieńskiego 6

   e-mail: lo160@edu.um.warszawa.pl

   strona internetowa: www.160lo.pl

    

   Dostępność architektoniczna:

   Z uwagi na ograniczenia architektoniczne CLX Liceum Ogólnokształcącego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” nie spełnia wymagań Ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Szkoła nie dysponuje platformami i windami pozwalającymi na przemieszczanie się na wyższe piętra oraz toaletami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek hali sportowej posiada podjazd dla wózków inwalidzkich
   (od ul. Majewskiego oraz od boiska) oraz toalety dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

    

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez szkołę.


   EduPage and the GDPR

   Aby dowiedzieć się, w jaki sposób strony EduPage spełniają wymogi RODO, odwiedź stronę poniżej: edupage.org/gdpr
    

   Polityka prywatności

   Ochrona danych osobowych na stronach EduPage traktowana jest bardzo poważnie. Odwiedź stronę poniżej, aby dowiedzieć się w jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe: Polityka prywatności

    
  • Napisz do nas

   If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać