•  

    § 3. Terminy rekrutacji

    1. Rekrutacja podstawowa
    1. od 17 maja 2021r. do 21 czerwca 2021r.  do godz. 15:00 – Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami. Wniosek powinien być podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

    Uczniowie szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa logują się do systemu wprowadzając login i hasło uzyskane w macierzystych szkołach. Uczniowie szkół podstawowych, dla których m.st. Warszawa nie jest organem prowadzącym  samodzielnie zakładają konta w systemie, wprowadzając własny login i hasło. Wszyscy kandydaci wypełniają wniosek w systemie, wybierają dowolną liczbę szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę, a w nich dowolną liczbę oddziałów.  Listę wybranych oddziałów kandydaci układają w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. 

    1. od 25 czerwca 2021r. do 14 lipca 2021r. do godz. 15:00 – Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o oryginał lub kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i o oryginał lub kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty; złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje, w szkole pierwszego wyboru.
    2. 22 lipca 2021r– Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
    3. od 13 sierpnia 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00 - Potwierdzanie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały złożone wcześniej.
    4. 2 sierpnia 2021r. godz. 14:00 – Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
    1. Rekrutacja uzupełniająca
    1. od 3 sierpnia 2021r. do 5 sierpnia 2021r. do godz. 15:00
    2. 16 sierpnia 2021r. - podanie do publicznej wiadomości kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
    3. od 17 sierpnia 2021 do 20 sierpnia 2021r. do godz. 15:00 - potwierdzanie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego
    4. 23 sierpnia 2021r - podanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.