• Regulamin Rekrutacji

    CLX Liceum Ogólnokształcącego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”

    w Warszawie w roku szkolnym 2022/2023

     

    Podstawa prawna:

    1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 910 i 1378, z 2021r., poz. 4, 619, 762)
    2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2019 poz. 1737)
    3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r., poz. 493 ze zm.)
    4. Zarządzenie nr 3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022r.

     

    § 1.  Warunki  rekrutacji

     

    1. O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej może ubiegać się absolwent ósmej klasy szkoły podstawowej.
    2. Rekrutacja jest prowadzona z wykorzystaniem Elektronicznego Systemu Wspomagania Rekrutacji.
    3. Kandydat jest przyjęty do liceum, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego, został zakwalifikowany do liceum oraz złożył w terminie wymagane oryginały dokumentów: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
    4. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim przyjmowani są do szkoły w pierwszej kolejności.
    5. W celu przeprowadzenia rekrutacji do liceum dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną  i wyznacza przewodniczącego komisji oraz określa zadania członków.
    6. O przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy oraz ucznia obcokrajowca decyduje dyrektor szkoły. 

     

    § 2.  Kryteria rekrutacji

     

    1. Kandydaci do klas pierwszych w postępowaniu rekrutacyjnym mogą otrzymać maksymalnie 200 punktów. Punkty przyznawane są za:

    KRYTERIA

    Maksymalna

    liczba punktów

    Punkty za świadectwo, w tym:

    100 pkt

    ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)

    18 pkt

    ocena z matematyki (za ocenę celującą)

    18 pkt

    ocena z języka angielskiego (za ocenę celującą)

    18 pkt

    ocena z przedmiotu wskazanego do klasy (za ocenę celującą)

    18 pkt

    szczególne osiągnięcia

    18 pkt

    świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

    7 pkt

    aktywność społeczna

    3 pkt

    Punkty za egzamin ósmoklasisty, w tym:

    100 pkt

    wynik z języka polskiego

    100% x 0,35 = 35 pkt

    wynik z matematyki

    100% x 0,35 = 35 pkt

    wynik z języka obcego nowożytnego

    100% x 0,3 = 30 pkt

    1. Uzyskane oceny z zajęć edukacyjnych przelicza się następująco:
    1. Celujący – 18 punktów
    2. Bardzo dobry – 17 punktów
    3. Dobry – 14 punktów
    4. Dostateczny – 8 punktów
    5. Dopuszczający – 2 punkty
    1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

    1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

    a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,

    b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,

    c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

    d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,

    e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

    2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

    a) celującym – przyznaje się 30 punktów,

    b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,

    c) dobrym – przyznaje się 20 punktów,

    d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,

    e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

    1. W postępowaniu rekrutacyjnym do poszczególnych klas punktowane są oceny z  następujących obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
    1. Klasa 1a1 – język polski, matematyka, język angielski oraz geografia;
    2. Klasa 1a2 - język polski, matematyka, język angielski oraz drugi język obcy;
    3. Klasa 1b1 – język polski, matematyka, język angielski oraz historia lub wos (punktowana wyższa ocena);
    4. Klasa 1b2 - język polski, matematyka, język angielski oraz drugi język obcy;
    5. Klasa 1c1 – język polski, matematyka, język angielski oraz biologia lub chemia (punktowana wyższa ocena);
    6. Klasa 1c2 – język polski, matematyka oraz biologia lub chemia (punktowana wyższa ocena);
    7. Klasa 1d1 – język polski, matematyka, język angielski oraz fizyka lub informatyka (punktowana wyższa ocena);
    8. Klasa 1d2 – język polski, matematyka, język angielski oraz fizyka lub informatyka (punktowana wyższa ocena).
    1. Inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej punktuje się następująco:

    1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

    a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

    b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

    c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

    2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

    a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

    b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

    c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

    3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

    a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

    b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

    c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

    d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

    e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

    f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

    4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

    a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

    b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

    c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

    d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

    e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

    f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

    5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

    a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

    b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

    c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

    d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

    6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

    7. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

    8. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

    1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

    1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;

    2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału, zgodnie z §2 ust. 2;

    3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

    4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

    a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,

    b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

    10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

    11. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

    1) wielodzietność rodziny kandydata;

    2) niepełnosprawność kandydata;

    3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

    4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

    5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

    6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

    7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

    12. Dokumenty potwierdzające prawo do skorzystania z uprawnień wymienionych w ust. 11:

    1)  Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

    2) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne. 

    3) Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

    4) Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

     

    13. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie  jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia" i złożyć podpis.

     

    § 3. Terminy rekrutacji

     

    1. Rekrutacja podstawowa
    1. od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 – Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami. Wniosek powinien być podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

    Uczniowie szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa logują się do systemu wprowadzając login i hasło uzyskane w macierzystych szkołach. Uczniowie szkół podstawowych, dla których m.st. Warszawa nie jest organem prowadzącym  samodzielnie zakładają konta w systemie, wprowadzając własny login i hasło. Wszyscy kandydaci wypełniają wniosek w systemie, wybierają dowolną liczbę szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę, a w nich dowolną liczbę oddziałów.  Listę wybranych oddziałów kandydaci układają w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. 

    1. od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.
    2. do 13 lipca 2022 r - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
    3. 20 lipca 2022 r.  – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
    4. od 21 lipca 2022 r. do 27 lipca 2022 r. do godz. 15.00 - Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
    5. 28 lipca 2022 r. do godz. 14.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

     

    Rekrutacja uzupełniająca

    1. od 1 sierpnia 2022 r. do 3 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 - Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)
    2. 12 sierpnia 2022 r. - podanie do publicznej wiadomości kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
    3. od 16 sierpnia 2022 r. do 18 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 - potwierdzanie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego
    4. 19 sierpnia 2022 r. do godz. 14.00  - podanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

     

    § 5.  Procedury odwoławcze

     

    1. Rodzicom/prawnym opiekunom ucznia, który nie został przyjęty do CLX Liceum Ogólnokształcącego przysługuje prawo złożenia do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej wniosku o uzasadnienie odmowy przyjęcia. Wniosek taki musi mieć formę pisemną i może być złożony do 2 sierpnia 2022r. (w rekrutacji uzupełniającej do 23 sierpnia 2022r.)
    2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna w  terminie 3 dni od daty wpłynięcia wniosku wydaje pisemne uzasadnienie odmowy o nieprzyjęciu dziecka do placówki. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
    3. Rodzic/prawny opiekun w terminie 3 dni od otrzymania uzasadnienia ma prawo odwołać się od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora szkoły. Odwołanie musi mieć formę pisemną i musi być rozpatrzone przez dyrektora szkoły  w terminie 3 dni od daty wpływu.
    4. Na rozpatrzenie dyrektora przysługuje rodzicom/prawnym opiekunom prawo złożenia skargi do sądu administracyjnego.